Zdroj financování: Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Trvání projektu: 01.01.2019-30.06.2022 (42 měsíce)

POPIS PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je zvýšení intenzity spolupráce mezi klíčovými institucemi na poli česko-polské přeshraniční spolupráce (partneři projektu), vytvoření jejich kooperační sítě (tvorba kanálů a mechanismů) a prostřednictvím zlepšení komunikačních dovedností česko-polského jazyka také vytvoření platformy pro provádění osvěty a mimoškolního vzdělávání institucí veřejné správy, NNO a ostatních způsobilých žadatelů, realizujících činnosti přispívající k rozvoji společného pohraničí na území ESÚS NOVUM.

Sekundárním cílem projektu je umožnit pracovníkům neziskového sektoru zapojených do řešení česko-polských aktivit vzdělávání se v sousedním jazyce. Jedná se o manažery měst a obcí, pracovníky infocenter, zástupce spolkových organizací apod. Cílem je zlepšit jazykové předpoklady cílové skupiny v českém a polském jazyce prostřednictvím využití e-learningu v kombinaci s klasickou výukou na místě.

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

  1. Tvorba kooperační sítě a zvyšování kvalifikace – významná aktivita, která má za cíl zvýšení jazykové dovednosti pracovníků partnerů (intenzivní výuka partnerského jazyka) a vytvoření vzájemných mechanizmů, kanálů pro budoucí vyhledávání partnerství (tvorba vzorových formulářů pro potenciální partnery, tvorba pravidel komunikace při hledání partnerství, zodpovědné osoby apod.) a vytvoření společné sítě kooperačních subjektů (partneři projektu).
  2. E-learning – zajistí vytvoření modulu pro výuku jazyka formou e-learningu. Ve vymezeném čase bude mít každý účastník povinnost zpracovat vytvořené lekce a splnit jejich obsah, aby mohl postoupit do další lekce.
  3. Praktická výuka – v rámci této klíčové aktivity bude probíhat tradiční vícedenní praktická výuka s využitím lektora.
  4. Workshopy – pro motivaci účastníků kurzů bude vždy na konci každého kurzu uspořádána vědomostní soutěž s vyhlášením výsledků prostřednictvím workshopu.

PARTNEŘI PROJEKTU

  • Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.
  • Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
  • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis