Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis

novum
Evropské seskupení pro územní spolupráci NOVUM s r. o.

ESÚS NOVUM bylo založeno s cílem posílit, usnadnit a rozšířit polsko-českou přeshraniční spolupráci pro posílení hospodářské a sociální soudržnosti oblasti, ve které Seskupení působí. Zakladateli a členy Seskupení jsou:

 1. Dolnoslezské vojvodství
 2. Liberecký kraj
 3. Královéhradecký kraj
 4. Pardubický kraj
 5. Olomoucký kraj
 6. Sdružení polských obcí Euroregionu Nisa
 7. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis
 8. České části euroregionu, Euroregion Nisa
 9. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis  

Seskupení plní tyto úkoly:

 1. rozvoj spolupráce, kapacity a také společného využívání lidských zdrojů a infrastruktury, zejména v odvětví cestovního ruchu, kultury, vzdělání a zdravotní péče a také v oblasti výzkumů a technologického rozvoje;
 2. zachování a zlepšení společné ochrany a řízení přírodních a kulturních zdrojů, jakož i předcházení vzniku přírodních a technologických rizik;
 3. snižování izolace prostřednictvím zlepšené dostupnosti služeb a dopravy, informačních a komunikačních sítí a přeshraničních vodárenských, odpadních a energetických systémů a zařízení a také spojených se zpracováním odpadů;
 4. podpora podnikání, především rozvoje malých a středních podniků, cestovního ruchu, kultury a přeshraničního obchodu;
 5. podpora a propagace výzkumů, technologického rozvoje a inovací;
 6. podpora a propagace účinné a komplexní přeshraniční spolupráce, včetně právní a správní spolupráce;
 7. propagace integrace přeshraničních trhů práce;
 8. propagace místních iniciativ v oblasti zaměstnanosti, rovnosti pohlaví a rovných příležitostí, vzdělávání a sociální začlenění;
 9. podpora vazeb mezi městskými a venkovskými oblastmi;
 10. zajištění spolupráce, dialogu a podmínek pro politickou a sociální diskusi;
 11. umožnění vytváření, navrhování a provádění projektů v rámci společně sestavované strategie rozvoje.

ESÚS Novum zahájilo svoji činnost v prosinci roku 2015.